Doprava zdarma pri nákupe nad 599 € po celom Slovensku, s kódom EXTRA5 zľava 5% pri objednávke nad 799 €

Viac ako 6000 produktov priamo od výrobcu

Máte 50 dní na vrátenie tovaru

Doprava zdarma už od 599 €

I Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a jednotlivými kupujúcimi prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, tak aj prostredníctvom telefonickej či e-mailovej objednávky. Internetový obchod predávajúci prevádzkuje na internetovej adrese www.mebline.sk. Ak nie sú práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov medzi predávajúcim a jednotlivými kupujúcimi upravené týmto aukčným serverom, použijú sa VOP.

2. Výklad pojmov

VOP: všeobecné obchodné podmienky

e-shop: internetový obchod mebline.sk

stránky e-shopu: stránky www.mebline.sk

predávajúci: NIVISCA SK s.r.o., Hlavná 3206/22, 94301 Štúrovo, IČO: 52465195 DIČ: 2121031077

kupujúci spotrebiteľ: kupujúci fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

kupujúci podnikateľ: kupujúca fyzická alebo právnická osoba, podnikajúca podľa živnostenského zákona alebo iného osobitného zákona, a ďalej štátne inštitúcie a organizácie.

tovar: tovar ponúkaný, resp. predávaný prostredníctvom stránok e-shopu

3. VOP rozdielne upravujú práva a povinnosti pre kupujúcich spotrebiteľov a rozdielne pre kupujúcich podnikateľov

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia VOP, Občianskym zákonníkom č 40/1964 Zb., Zákonom o ochrane spotrebiteľa č 102/2014 Z. z. a ďalšími s nimi súvisiacimi právnymi predpismi.

5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia VOP, Občianskym zákonníkom č 40/1964 Zb., Obchodným zákonníkom č 513/1991 Zb. a ďalšími s ním súvisiacimi právnymi predpismi.6. V prípade rozdielnych práv a povinností pre kupujúceho spotrebiteľa a kupujúcich podnikateľov sú tieto upravené nižšie vo VOP odlišne.

7. V prípade, že sa jedná o rovnaké práva a povinnosti pre kupujúcich spotrebiteľov i kupujúceho podnikateľa, sú tieto ďalej v texte jednotne označovaní súborne ako "kupujúci".

8. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá je uzatváraná elektronicky na stránkach e-shopu, telefonicky alebo e-mailom.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Predávajúci uzatvorenú kúpnu zmluvu archivuje po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Ak kupujúci predávajúceho e-mailom alebo telefónom požiada o zaslanie archivované kúpnej zmluvy, predávajúci tak urobí bez zbytočného odkladu a zašle ju na e-mailovú adresu kupujúceho. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z ustanovení týchto VOP.

10. Predávajúci je platcom DPH a ku každej akceptovanej objednávke je povinný vystaviť daňový doklad (faktúru).

II Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom zmluvného vzťahu medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej, je predaj tovaru.

III Spôsob objednávania, akceptácie objednávky

1. Stránky e-shopu obsahujú zoznam (katalóg) tovaru, ktorý je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy a zároveň návrhom na dodanie tovaru za určenú kúpnu cenu.

2. Kupujúci si môže tovar z tohto katalógu objednať

a) prostredníctvom e-shopu,

b) na e-mailových adresách: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

c) telefonicky na týchto telefónnych číslach +421 948 045 577. V objednávke je kupujúci povinný uviesť svoju kontaktnú e-mailovú adresu. Do doby záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený vstupné údaje uvedené v objednávke kontrolovať a meniť. Údaje uvedené kupujúcim v objednávke sú pre účely zmluvného vzťahu účastníkov kúpnej zmluvy považované za úplné, správne a záväzné.

3. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť prijatie objednávky kupujúcemu formou e-mailu na jeho e-mailovú adresu, uvedenú v objednávke.

4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim (kúpna zmluva) vzniká okamihom, keď predávajúci obdrží objednávku. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde v prípade, ak pred prijatím ponuky kupujúcim je objednaný tovar buď vypredaný, alebo ak predávajúci stratí schopnosť plniť. V takom prípade nie je predávajúci povinný objednaný tovar kupujúcemu dodať. O tejto situácii bude predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mail a navrhne mu náhradné riešenie.

5. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri uzavretí kúpnej zmluvy v súvislosti s použitím týchto prostriedkov, si kupujúci hradí sám.

IV Kúpna cena a platobné podmienky

1. Stránky e-shopu obsahujú aktuálny cenník tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v cenníku platnom v deň odoslania objednávky. Všetky ceny tovaru sú uvádzané v eurách vrátane DPH.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny. Ak k takejto zmene dôjde v období od vykonania objednávky do doručenia (odovzdania) objednaného tovaru, platí vždy kúpna cena uvedená v objednávke.

3. Kupujúci je povinný spolu s kúpnou cenou uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s doručením tovaru, ktoré sú špecifikované v článku V. VOP.

4. Kupujúci si zvolí pri objednávaní tovaru jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním tovaru:

a) na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke - kupujúci vykoná úhradu v hotovosti pri doručení tovaru dopravcovi,

b) poštovou poukážkou - kupujúci vykoná úhradu pred doručením tovaru. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu poštovou poukážkou kupujúci splní okamihom, kedy bude poštová zloženka doručená predávajúcemu. Po doručení poštovej zloženky bude vystavená faktúra, ktorá bude spolu s tovarom odoslaná kupujúcemu.

c) pomocou systému PayU

d) bezhotovostným prevodom na bankový účet vedený v VÚB Banka:

IBAN: SK65 0200 0000 0041 7799 9655

BIC/SWIFT: SUBASKBX

s variabilným symbolom, ktorý je zhodný s číslom objednávky. Po pripísaní čiastky na účet bude vystavená faktúra, ktorá bude spolu s tovarom odoslaná kupujúcemu. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom kupujúci splní okamihom, kedy bude kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

d) Prostredníctvom spotrebiteľského úveru Quatro u obchodnej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, zapísaná v OR OS Prešov,odd: Sa, vl. 10315/P. Pri voľbe spôsobu platby za tovar v e-shope klient zvolí "Splátkový predaj - Quatro" a postupuje podľa pokynov na webe splátkovej spoločnosti. Po schválení požiadavky splátkovou spoločnosťou a uzatvorení zmluvy bude klientovi doručený vybraný tovar, ktorý obdrží po zaplatení akontácie, dohodnutej pri žiadosti o pôžičku.

5. Kupujúci je povinný uhradiť zálohu vo výške 20% kúpnej ceny v prípade, že si objednal tovar:

- Ktorým sú stoly, stoličky, nábytok z masívu, čalúnený nábytok, a alebo

- Ktorého cena v súhrne jednej objednávky presahuje hodnotu 1000 €, do 5 dní odo dňa, kedy mu predávajúci v súlade s článkom III. bodom 3. potvrdil prijatie objednávky. Úhradu zálohy je kupujúci oprávnený urobiť akýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode 4. tohto článku. V prípade, keď kupujúci zálohu riadne a včas neuhradí, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný vystaviť na zaplatenú zálohu faktúru.

6. Predávajúci je povinný vystaviť na dodaný tovar faktúru, ktorá slúži kupujúcemu súčasne aj ako dodací list. Faktúru kupujúci obdrží pri prevzatí tovaru.

V Náklady spojené s dopravou tovaru a balením

1. Predávajúci je povinný zabaliť tovar do ochranného obalu spôsobom obvyklým pre daný spôsob prepravy tak, aby sa predišlo poškodeniu tovaru.

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu spolu s tovarom aj jeho dopravu (prostredníctvom zmluvného dopravcu) za ktorú je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať cenu podľa sadzieb, ktoré predávajúci zverejňuje na stránkach e-shopu v sekcii "Dodanie" v nadväznosti na miesto doručenia tovaru a kúpnu cenu . Za vlastnú dopravu v prípade zásielky menších rozmerov je považovaná doprava prostredníctvom prepravnej služby sprostredkovateľa poštových služieb Slovenskej pošty.

3. Náklady spojené s dopravou nezahŕňajú donášku tovaru dovnútra objektu, ktorý kupujúci v objednávke označil ako miesto doručenia tovaru (prípadne ako svoje bydlisko). Dopravca nie je povinný tovar vniesť dovnútra objektu.

VI Idodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný tovar doručiť na miesto, ktoré kupujúci určil v objednávke. K odovzdaniu tovaru v prípade zvolenia spôsobu doručenia tovaru v súlade s článkom V. bodom 2. písm. b) ac) dôjde na najbližšom vhodnom mieste pri vchode objektu označenom v objednávke ako miesto doručenia (prípadne bydliska kupujúceho). Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. Ak neprevezme kupujúci tovar pri jeho dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. V prípade, že dôjde z dôvodov na strane kupujúceho k opakovanému doručovaniu tovaru, alebo k doručovaniu iným spôsobom ako bol uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť s tým spojené zvýšené náklady.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a podpísať dodací list, na ktorom potvrdí, že zásielku prevzal neporušenú, prípadne uvedie zistené závady. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku prevziať. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nebude braný ohľad.

4. O termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať 1-2 dni vopred na jeho telefón a v prípade, že hovor neprijme, potom tiež SMS správou a správou na jeho e-mailovú adresu.

5. Predávajúci tovar dodáva podľa dostupnosti svojich prevádzkových a výrobných možností v čo najkratšom termíne

- V prípade platby poštovou poukážkou, bezhotovostné platby alebo platby prostredníctvom spotrebiteľského úveru obvykle do 28 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny,

- V prípade platby na dobierku alebo v hotovosti v obchode, obvykle do 28 pracovných dní po prijatí objednávky, alebo po prijatí zálohy, ak jej bol kupujúci povinný hradiť (pozri článok IV. Bod 5. VOP).

6. Pre prípad, kedy nie je možné objednaný tovar dodať v hore uvedenom termíne, je predávajúci povinný o tom kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať a navrhnúť mu neskoršie dodania tovaru. V prípade, že kupujúci s neskorším dodaním tovaru nebude súhlasiť, má právo od zmluvy odstúpiť.

7. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú meškaním dodania tovaru, ktoré vzniklo vinou prepravcu či Slovenskej pošty.

8. Termín dokončenia objednávky je uvedený pri každom produkte (od 5 dní do 12 týždňov). Termíny uvedené pri produktoch nezahŕňajú PREMIUM dodávky. Pri tejto forme doručenia sa môže dodacia lehota predĺžiť.

9. Predávajúci stanovuje, že všetky termíny dodania uvedené na stránke Obchodu sú uvedené s toleranciou +/- 5 pracovných dní v závislosti od termínov, na ktoré nemá Predávajúci priamy vplyv.

10. Naše trasy počítajú s väčším počtom objednávok, preto si zákazník nemôže zvoliť deň a čas doručenia (neplatí pre možnosť PREMIUM).

11. Predsviatočné obdobia (pred Vianocami a pred Veľkou nocou) sú obdobia, kedy sa termíny predlžujú o 5-10 pracovných dní.

VII Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje kúpna zmluva. V prípade porušenia týchto povinností má tovar vady.

2. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

3. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho uistil predávajúci výslovne, že tovar je bez vád, alebo ak zastrel vadu ľstivo.

4. Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.

5. Podmienky riadneho uplatnenia reklamácie:

5.1. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne na tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu od jej zistenia,

- Písomne na adrese: MEBLINE.SK, Hlavná 3206/22, 94301 Štúrovo, alebo

- Písomne prostredníctvom formulára na stránkach www.reklamacie.mebline.sk. Tento spôsob predávajúci kupujúcemu odporúča a preferuje ho.

V reklamácii kupujúci uvedie jej dôvod (popis vady) a vadu zreteľne označí. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu bezprostredne po prijatí reklamácie reklamačný protokol - potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Ak kupujúci opomenie v reklamácii uviesť, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, predávajúci do reklamačného protokolu uvedie, že kupujúci spôsob vybavenia reklamácie neurčil a zároveň ho, v súlade s bodom 7. a 8. tohto článku, o jeho právach poučí. Reklamačný protokol je zaslaný kupujúcemu e-mailom.

5.2. K riadne uplatnenej reklamácii je nevyhnutné, aby kupujúci súčasne s uplatnením reklamácie u predávajúceho

- Odovzdal reklamovaný tovar. Predávajúci ponúka kupujúcemu, že u neho (na adrese uvedenej v objednávke) reklamovaný tovar vyzdvihne. Tento spôsob odovzdania tovaru predávajúci preferuje a kupujúci si ho môže objednať na tel. 0948 045 577 a v dohodnutý deň ho umožní predávajúcemu vyzdvihnúť. V prípade riadneho odovzdania tovaru predávajúcemu bude deň objednávky odvozu tovaru kupujúcim považovaný za deň zaslania alebo odovzdania tovaru.; alebo

- Bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie predložil či odoslal na adresu: MEBLINE.SK, Hlavná 3206/22, 94301 Štúrovo, fotografie, na ktorých sú viditeľné uplatňované chyby. V prípade uplatnenia reklamácie prostredníctvom formulára na stránkach www.reklamacie.mebline.sk je možné fotografie zaslať v elektronickej verzii.; alebo

- Bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie sprístupnil servisnému pracovníkovi predávajúceho miesto, kde sa tovar nachádza (týka sa predovšetkým objemnejšieho tovaru).
Tovar v rámci reklamácie nemožno zaslať predávajúcemu na dobierku - taká zásielka nebude prevzatá a nebude považovaná za zaslanie tovaru predávajúcemu.

5.3. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu odovzdať, resp. mu poslať kópiu faktúry alebo iného dokladu, preukazujúceho kúpu tovaru u predávajúceho a uviesť svoj kontakt pre e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu. Súčasne je povinný predávajúcemu oznámiť adresu, kam má byť tovar po reklamácii vrátený, prípadne bankové spojenie, kam má byť zaplatená požadovaná zľava, alebo vrátená kúpna cena.

5.4. V prípade, že kupujúci neuplatní reklamáciu vyššie uvedeným spôsobom, nebude mu právo z vadného plnenia priznané.

6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní odo dňa jej riadneho uplatnenia. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia je vybavená do 14 dní odo dňa nahlásenia závady.

7. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

b) alebo na odstránenie vady opravou tovaru,

c) alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny,

d) alebo odstúpiť od zmluvy.
Vykonanú voľbu práva nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v lehote stanovenej v bode 12. tohto článku alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci v oznámení neoznámi, aké právo si zvolil a ak tak neurobí ani bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu oznámil, potom môže uplatniť práva z vady iba podľa bodu 8. tohto článku.

8. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo

a) na odstránenie vady,

b) alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nového tovaru. Ak predávajúci neodstráni vadu veci v lehote stanovenej v bode 12. tohto článku alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí,

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,

b) alebo použil kupujúci tovar ešte pred objavením vady,

c) alebo nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím,

d) alebo ak predal kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ho, alebo pozmenil tovar pri obvyklom použití; stalo sa tak len čiastočne, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

10. Ak bude sa kupujúci domáhať práva z vadného plnenia a ak bude jeho reklamácia uznaná ako oprávnená, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Právo na náhradu nákladov účelne vynaložených však musí kupujúci uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, počas ktorej možno vadu tovaru vytknúť.

11. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak

- Kupujúci tovar poškodil, keď ho používal v rozpore s účelom, za akým bol tovar vyrobený,

- Je tovar mechanicky poškodený,

- Tovar kupujúci svojpomocne neodborne opravoval alebo ošetroval,

- Došlo k zmene vlastností tovaru v dôsledku jeho opotrebenia, kedy ho kupujúci nadmerne využíval alebo používal v nevhodných podmienkach,

- Kupujúci tovar nedostatočne alebo nevhodne udržoval,

- Kupujúci zmenil parametre tovaru alebo s ním nevhodne manipuloval,

- Bol tovar poškodený živelnou katastrofou,

- Na vady uplatňované reklamáciou už bola poskytnutá zľava.

12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 50 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu po vybavení reklamácie potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane prípadného potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Ak dôjde k zamietnutiu reklamácie, je predávajúci povinný svoje rozhodnutie písomne odôvodniť. Potvrdenie o vybavení reklamácie predávajúci kupujúcemu zašle spolu s reklamovaným tovarom na ním v reklamácii uvedenú adresu.

13. Všetky rozmery sú uvedené v cm. Prijateľná rozmerová tolerancia +/- 5cm.

14. Rozmery nábytku sa môžu mierne zmeniť (+/- 5% odchýlka).

15. Deformácie nového matraca do hĺbky 2 cm sú normálne a nepredstavujú výrobnú chybu.

16. NIVISCA SK s.r.o. si vyhradzuje právo na technické a dizajnové zmeny ponúkaných modelov bez zmeny ich všeobecného charakteru, ako aj možnosť stiahnutia produktov z predaja.

17. Fotografie umiestnené pri produktoch slúžia na prezentáciu modelov na nich uvedených. Farby sa môžu mierne líšiť od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora.

VIII Záruka

1. Pre prípad, keď tovar kupuje kupujúci spotrebiteľ, predávajúci prehlasuje, že záručná doba je 24 mesiacov. Pre prípad, keď tovar kupuje kupujúci podnikateľ, predávajúci prehlasuje, že záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

3. Záruka v tomto rozsahu sa vzťahuje len pre kupujúcich zo Slovenskej republiky.

IX Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny a nákladov spojených s doručením tovaru.

2. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme kupujúci vec, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

X Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

2. Kupujúci ako subjekt údajov súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktorými sú jeho meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail a telefónne číslo. Je uzrozumený s tým, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a v prípade ich zmien je pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy povinný o nich predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním odvolať písomným podaním doručeným predávajúcemu.

XI Autorské práva

1. Všetky texty, obrazové, zvukové a iné dátové súbory, ako aj dizajn stránok e-shopu sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom

2. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nesmie byť tieto materiály kopírované, rozmnožované, upravované a ďalej šírené v akejkoľvek forme. Neoprávnené použitie materiálov zo stránky e-shopu bude chápané ako porušenie zákona a neoprávnený zásah do autorských i majetkových práv predávajúceho.

XII Cookies

1. "Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na pevný disk počítača užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré používateľovi uľahčia jej ďalšie používanie.

2. Ako väčšina internetových stránok, aj stránky www.mebline.sk používajú cookies. Na základe anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ napríklad sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach.

3. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť plne využiť niektoré funkcie týchto stránok.

XIII Právo kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi lehotu 50 dní, v ktorej je kupujúci spotrebiteľ oprávnený od zmluvy bez udania dôvodov odstúpiť. Lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodaní niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

K začiatku plynutia je pritom rozhodujúce, či tovar prevzal sám kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, ktorá je odlišná od prepravcu.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zaslané na adresu: MEBLINE.SK, Hlavná 3206/22, 94301 Štúrovo

3. V odstúpení od zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, dátum objednávky a údaj, či chce vrátiť peňažné prostriedky iným spôsobom, než akým ich hradil. V prípade, že kupujúci spôsob vrátenia peňažných prostriedkov v odstúpení neurčí, ale v ktorom uvedie svoje bankové spojenie, bude toto predávajúci považovať za súhlas kupujúceho s vrátením peňažných prostriedkov bezhotovostným spôsobom na tento účet.

4. Kupujúci spotrebiteľ môže pre odstúpenie od zmluvy použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je vystavený na stránkach e-shopu - viď odkaz www.mebline.sk/formular-pre-vratenie-tovaru

5. Aby bola lehota na odstúpenie od zmluvy dodržaná, postačuje odstúpenie od zmluvy odoslať pred uplynutím príslušnej lehoty stanovenej v bode 1. tohto článku.

6. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu MEBLINE.SK, Hlavná 3206/22, 94301 Štúrovo, všetok tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade, že kupujúci spotrebiteľ nemôže zabezpečiť odovzdanie tovaru vlastnými prostriedkami, ponúka predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi, že u neho tovar vyzdvihne. Kupujúci spotrebiteľ je však povinný si tento spôsob odovzdania tovaru u predávajúceho objednať na tel. č. +421 948 045 577 a v dohodnutý deň hoj umožní predávajúcemu vyzdvihnúť. V prípade riadneho odovzdania tovaru predávajúcemu bude deň objednávky odvozu tovaru kupujúcim spotrebiteľom považovaný za deň zaslania či odovzdania tovaru.

7. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho dostal, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru. Táto povinnosť sa netýka nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim spotrebiteľom zvoleného iného spôsobu dodania tovaru, ako štandardného spôsobu dodania, ponúkaného predávajúcim. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu tovar nevrátil, je predávajúci oprávnený vrátiť všetky platby až po obdržaní vráteného tovaru alebo potom, čo kupujúci spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal. Prodávajúci použije pre vrátenie platieb rovnaký platobný prostriedok, ktorým kupujúci spotrebiteľ platby vykonal, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ výslovne neurčí inak. Ak kupujúci spotrebiteľ určí pre vrátenie platby iný spôsob, nebude predávajúci po kupujúcom spotrebiteľovi požadovať v dôsledku zmeny spôsobu vrátenia platby žiadne dodatočné náklady. V prípade, že kupujúci spôsob vrátenia peňažných prostriedkov v odstúpení neurčí, ale v ktorom uvedie svoje bankové spojenie, bude toto predávajúci považovať za súhlas kupujúceho s vrátením peňažných prostriedkov bezhotovostným spôsobom na tento účet. Priame náklady spojené s vrátením tovaru (teda iné náklady, ako náklady spojené s dodaním), ak tovar nemôže z dôvodu jeho povahy (veľkosť) vrátiť poštou, ponesie kupujúci spotrebiteľ. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 25 €. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ v súlade s ods. 6 tohto článku využije dopravy predávajúceho a predávajúci uňho tovar vyzdvihne, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady na vrátenie tovaru podľa platného cenníka predávajúceho, ktorý je k dispozícii na stránkach e-shopu, sekcia "Dodanie".

8. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, a riadne zabalený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru je predávajúci oprávnený po kupujúcom spotrebiteľovi požadovať primeranú náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

XIV Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že by sa niektoré z ustanovení VOP ukázalo ako neplatné či nevymáhateľné, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti.

2. Znenie VOP môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP predávajúceho a vyslovuje s nimi súhlas.

4. V záujme zmluvných strán je riešiť všetky sťažnosti mimosúdnou dohodou. V prípade, že sa kupujúci spotrebiteľ domnieva, že boli jeho práva predávajúcim porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Predávajúci vykoná na základe zaslanej sťažnosti interné vyšetrovanie a zistí podstatné okolnosti, ktoré sa k danej veci viažu. Predávajúci zašle správu s výsledkom vyšetrovania kupujúcemu spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V prípade, že predávajúci zistí na svojej strane pochybenia, navrhne v tejto správe kupujúcemu spotrebiteľovi spôsob nápravy. V prípade, že Kupujúci spotrebiteľ na daný spôsob nápravy pristúpi, je celá záležitosť k obojstrannej spokojnosti vybavená. Pokiaľ na ňu kupujúci spotrebiteľ nepristúpi a k vzájomnej dohode nedôjde, môže sa kupujúci spotrebiteľ so svojou sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na zmierlivom vyriešenie ich sporov, môže sa ktorákoľvek z nich obrátiť na príslušný súd.

5. Predávajúci je povinný dodržiavať kódex správania, ktorý je vyvesený na stránkach e-shopu - viď link www.mebline.sk/formular-pre-vratenie-tovaru

6. Vzťahy, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú posudzované podľa práva, vyplývajúceho z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o práve rozhodnom pre zmluvné záväzky. Prípadné spory budú riešené pred súdmi, ktorých právomoc bude určená v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001, o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek Mebline, získajte len tie najdôležitejšie informácie spolu so zľavovým kódom na nákup!